WAARSCHUWING ILLEGAAL GEBRUIK MERKNAAM ‘DE OLIEBRON’ IN AZIE EN MIDDEN OOSTEN
WARNING ILLEGAL USE OF THE BRAND NAME 'DE OLIEBRON' IN ASIA AND THE MIDDLE EAST
WARNUNG ILLEGALE VERWENDUNG DES MARKENNAMENS ‘DE OLIEBRON’ IN ASIEN UND DEM MITTLEREN OSTEN
AVERTISSEMENT UTILISATION ILLÉGALE DU NOM DE MARQUE 'DE OLIEBRON' EN ASIE ET AU MOYEN-ORIENT
禁止在东洲和中东地区非法使用“de Oliebron”品牌名称

Download the Official statement

De Oliebron B.V., gevestigd aan de Merwedeweg 17 te Zwijndrecht, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

Contactgegevens:

  Smeermiddelen Industrie DE OLIEBRON B.V.
Bezoekadres: Merwedeweg 17
3336 LG Zwijndrecht
Nederland
Postadres: Postbus 1010
3330 CA Zwijndrecht
Nederland
Tel: 078-610 11 22
Fax: 078-610 22 20
E-mail: info@oliebron.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Oliebron B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen niet controleren of websitebezoekers ouder zijn dan 16 jaar en gaan er daarom van uit dat ouders of verzorgers voor het bezoek hun toestemming hebben verleend. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te blijven bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming beschikken over persoonlijke gegevens van een minderjarige kunt u contact met ons opnemen via ae@oliebron.nl. Wij zullen die informatie dan verwijderen.

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wij persoonsgegevens verwerken

De Oliebron B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van uw betalingen
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • de mogelijkheid om u te bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • de mogelijkheid om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • het kunnen bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken
 • het bij u afleveren van goederen en diensten

De Oliebron B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Oliebron B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die zonder menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld van een medewerker van De Oliebron B.V.) worden genomen door computerprogramma's of -systemen

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

De Oliebron B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U hebt te allen tijde het recht om u af te melden voor de nieuwsbrieven, bulletins of andere informatie die u van ons ontvangt per e-mail. Volg hiervoor de relevante afmeldingsprocedure die wordt beschreven in de betreffende e-mail of nieuwbrief.

Wel wijzen wij u erop dat onze e-mails belangrijke of nuttige informatie van ons bedrijf kunnen bevatten, inclusief informatie over de status van uw bestellingen of accounts.

Het delen van persoonsgegevens met derden

De Oliebron B.V. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat de beveiliging van vertrouwelijke gegevens op hetzelfde niveau blijft. De Oliebron B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Oliebron B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeursinstellingen te onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via de instellingen van uw browser.

Inzage, rectificatie of verwijdering van gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Oliebron B.V. en hebt u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in de vorm van een computerbestand te verstrekken aan u dan wel aan een door u aan te wijzen andere organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering, een verzoek om gebruik te maken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, een verzoek tot intrekking van uw toestemming dan wel een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Data Protection Officer (Manager IT; rz@oliebron.nl).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de machineleesbare zone (de strook met nummers onderaan op het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken

De Oliebron B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Oliebron B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er dat aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op via rz@oliebron.nl.

Nederlands